Cơ hội nghề nghiệp của xã hội học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội học là một môn học được giảng dạy rộng rãi trong các trường đại học, cao đẳng, kể cả với khối ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế. Những cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học có thể có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực: Giảng dạy; Nghiên cứu khoa học; Tìm hiểu, phát hiện các vấn đề xã hội; Nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội; Nhà tư vấn xã hội cụ thể như những công việc liên quan đến: Lập dự án nghiên cứu; Triển khai hoạt động điều tra, khảo sát theo các đơn đặt hàng; Thu thập và xử lí số liệu;Viết báo cáo; Điều hành, quản lí nhóm. Hoặc các đơn vị tuyển dụng: Các dự án nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các công ti nghiên cứu thị trường…Ngoài ra còn có Các cơ hội việc làm khác như: Phóng viên báo chí; Người dẫn chương trình truyền hình;Tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội; Các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ...
Trả lời
Xã hội học là một môn học được giảng dạy rộng rãi trong các trường đại học, cao đẳng, kể cả với khối ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế. Những cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học có thể có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực: Giảng dạy; Nghiên cứu khoa học; Tìm hiểu, phát hiện các vấn đề xã hội; Nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội; Nhà tư vấn xã hội cụ thể như những công việc liên quan đến: Lập dự án nghiên cứu; Triển khai hoạt động điều tra, khảo sát theo các đơn đặt hàng; Thu thập và xử lí số liệu;Viết báo cáo; Điều hành, quản lí nhóm. Hoặc các đơn vị tuyển dụng: Các dự án nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các công ti nghiên cứu thị trường…Ngoài ra còn có Các cơ hội việc làm khác như: Phóng viên báo chí; Người dẫn chương trình truyền hình;Tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội; Các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ...