1. Phong cách sống

CỘNG TÁC khác HỢP TÁC ở đâu?

Mình đọc trong sách thấy có nói hợp tác hiệu quả hơn  cộng tác. Cộng tác là 1+1=2, còn hợp tác là 1+1=3. Ai giải thích hộ mình với ạ?
Từ khóa: phong cách sống
Cộng tác là cùng làm.

Hợp tác là cùng phát triển.

Ví dụ: 

Một người từ Nam Định đạp xe lên Hà Nội để giao hàng cho khách.

Một người khác cũng đạp xe từ Nam Định lên Hà Nội để đi ăn cưới.

Hai người này cộng tác tức là cùng lai nhau, chia ra đạp để đỡ mệt.

Hai người hợp tác là ông đi ăn cưới sẽ tranh thủ giao hàng cho khách luôn, nhận ít tiền hoa hồng của ông kia. Ông giao hàng nhận đơn giao hàng tại chỗ khác.

Trả lời

Cộng tác là cùng làm.

Hợp tác là cùng phát triển.

Ví dụ: 

Một người từ Nam Định đạp xe lên Hà Nội để giao hàng cho khách.

Một người khác cũng đạp xe từ Nam Định lên Hà Nội để đi ăn cưới.

Hai người này cộng tác tức là cùng lai nhau, chia ra đạp để đỡ mệt.

Hai người hợp tác là ông đi ăn cưới sẽ tranh thủ giao hàng cho khách luôn, nhận ít tiền hoa hồng của ông kia. Ông giao hàng nhận đơn giao hàng tại chỗ khác.