Đánh giá tác động môi trường là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Là quá trình xác định khả năng ảnh hưởng đến môi trường xã hội và cụ thể là đến sức khỏe của con người. • Từ đó, đánh giá tác động đến các thành phần môi trường: vật lý, sinh học, kinh tế - xã hội nhằm giúp cho việc ra quyết định một cách hợp lý logic. • ĐGTĐMT còn cố gắng đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động có hại, kể cae việc áp dụng biện pháp thay thế.
Trả lời
• Là quá trình xác định khả năng ảnh hưởng đến môi trường xã hội và cụ thể là đến sức khỏe của con người. • Từ đó, đánh giá tác động đến các thành phần môi trường: vật lý, sinh học, kinh tế - xã hội nhằm giúp cho việc ra quyết định một cách hợp lý logic. • ĐGTĐMT còn cố gắng đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động có hại, kể cae việc áp dụng biện pháp thay thế.