Xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ tương tác qua l giữa con người và xã hội.
Trả lời
Xã hội học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ tương tác qua l giữa con người và xã hội.