Những đặc trưng loại biệt của Văn học dân gian so với Văn học viết là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn học dân gian là sáng tác tập thể, Văn học dân gian là thành phần hữu cơ của các hình thức sinh hoạt của nhân dân, Văn học dân gian chỉ tồn tại thực tế khi diễn xướng nên có khả năng biến đổi.
Trả lời
Văn học dân gian là sáng tác tập thể, Văn học dân gian là thành phần hữu cơ của các hình thức sinh hoạt của nhân dân, Văn học dân gian chỉ tồn tại thực tế khi diễn xướng nên có khả năng biến đổi.