Đâu không phải là tên của thánh Peter trong kinh thánh?

  1. Tâm linh

A. Simon

B. Phê rô

C. Phia rơ

D. Pan

Từ khóa: 

kinh thánh

,

tâm linh

Pan.

Những câu kia tuỳ thuộc cách phiên âm thôi.

Theo mình đây là một mảng rất thú vị, nhưng để thực sự bàn về nó, câu hỏi nên nhắm về ý nghĩa của Petra/Petrus (đá), và lý do tại sao Simon được đổi tên. Nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh, mỗi khi nhân vật được đổi tên, Thiên Chúa đều có mục đích rõ ràng (ví dụ việc đổi tên cho tổ phụ Abraham).

Trả lời

Pan.

Những câu kia tuỳ thuộc cách phiên âm thôi.

Theo mình đây là một mảng rất thú vị, nhưng để thực sự bàn về nó, câu hỏi nên nhắm về ý nghĩa của Petra/Petrus (đá), và lý do tại sao Simon được đổi tên. Nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh, mỗi khi nhân vật được đổi tên, Thiên Chúa đều có mục đích rõ ràng (ví dụ việc đổi tên cho tổ phụ Abraham).

C