Herbert Spencer đã từng đưa ra những nguyên lý nào về xã hội học?

Từ khóa: xã hội học, Xã hội

“Xã hội như là cơ thể sống”

Herbert Spencer (1820-1903)

Do ảnh hưởng thuyết tiến hóa của Darwin (1809-1882), ông đưa ra quan điểm tiến hóa xã hội. Theo ông, chỉ có các cá nhân nào, hệ thống xã hội nào có khả năng thích nghi nhất với môi trường xung quanh thì mới có thể tồn tại được trong cuộc đấu tranh sinh tồn, “survival of the fittest”. Cũng như mọi hiện tượng tự nhiên, xã hội vận động và phát triển theo quy luật.

Ông cho rằng, nguyên lý cơ bản nhất của xã hội học là nguyên lý tiến hóa. Các xã hội loài người phát triển tuân theo những quy luật tiến hóa từ xã hội có cơ cấu nhỏ, đơn giản, chuyên môn hóa thấp, không ổn định, dễ phân rã đến xã hội có cơ cấu lớn, phức tạp, chuyên môn hóa cao, có sự liên kết bền vững và ổn định.

Trả lời

“Xã hội như là cơ thể sống”

Herbert Spencer (1820-1903)

Do ảnh hưởng thuyết tiến hóa của Darwin (1809-1882), ông đưa ra quan điểm tiến hóa xã hội. Theo ông, chỉ có các cá nhân nào, hệ thống xã hội nào có khả năng thích nghi nhất với môi trường xung quanh thì mới có thể tồn tại được trong cuộc đấu tranh sinh tồn, “survival of the fittest”. Cũng như mọi hiện tượng tự nhiên, xã hội vận động và phát triển theo quy luật.

Ông cho rằng, nguyên lý cơ bản nhất của xã hội học là nguyên lý tiến hóa. Các xã hội loài người phát triển tuân theo những quy luật tiến hóa từ xã hội có cơ cấu nhỏ, đơn giản, chuyên môn hóa thấp, không ổn định, dễ phân rã đến xã hội có cơ cấu lớn, phức tạp, chuyên môn hóa cao, có sự liên kết bền vững và ổn định.

Nội dung mình thấy có bạn trả lời phía dưới rồi, nhưng mình xin phép bổ sung thêm 1 chút nhé!

Mặc dù khái niệm và các nguyên lý xã hội học của Spencer rất có ý nghĩa: là nền tảng hình thành nên xu hướng chức năng luận và cách tiếp cận hệ thống trong xã hội học.

Tuy nhiên, ông bị phê phán là đã quá đề cao phương pháp luận "quy đồng"

=> Tức là coi xã hội như cơ thể sống.