Hoa Sen Trong Nghệ Thuật & Điêu Khắc

  1. Nghệ thuật

  2. Lịch sử

  3. Văn hóa

Hoa Sen là mt trong nhng biu tượng tiêu biu nht ca Pht giáo đặc bit Pht giáo Vit Nam. Hoa này thường được dùng làm ha tiết trang trí, làm pháp khí cm tay và đặc bit là tòa ngi ca các v Pht, B Tát, t sư... Ngoài ra hoa còn được làm Dđểđặt tên các Kinh như Diu Pháp Liên Hoa Kinh, b kinh ni tiếng bc nhở Đông á.

Hoa này có thể được mô t nguyên trng hoc là xut hin dưới dng cách điu, thm chí mt s tòa sen trong tranh tượng khá ging vi các loi MĐơn, Cúc nhưng đó vn là tòa sen ch không phi tòa mđơn hay tòa cúc, 1 dng cát tường hóa ca loi hoa này được trang trí như hoa dây còn có tên Bo Tướng nhưng đây không phi chủ đề khía cnh tôn giáo mà bài viết muđề cp.

Các loi tòa sen  Vn thì đời Lý Trn và Mc khá đa dng hơn các thi Lê Nguyn sau này.

Có 2 dng thc chính ca loi này đó là 1 loi tòa cánh sen hướng lên như các đóa hoa bình thường và loi cánh sen phát trin theo c 2 hướng như 1 bông sen và cái bóng ca nó trên mt h vy kiu nhưđài sen kép. Đa phn các tòa là dng 1 du có 1 lp cánh sen nh cui hướng xung nhưng mà đài sen kép mà tác gi mun nói là dng các lp cân xng c 2 chiu. Kiến gii ý nghĩa v vic này thì có mt s ý sau đây 

Khi cánh sen hướng lên biu th hướng v Tương Lai 

Khi cánh sen phát trin c 2 phía trên dưới biu th cho thông sut 3 thi Qúa Kh Hin Ti Tương Lai

Còn 1 loi tòa nđó là ch có cánh sen hướng xung th biu th hướng v Qúa Kh nhưng loi này hu như không g Vit Nam, hin ti ch còn vùng Tây Tng, Hy Mã Lp Sơn... có dùng.

S hướng xung ca cánh sen cũng g các bđá đời Tr vn nhưng đó là các phân khúc trong 1 tng th có lên có xung. Còn các chân cđá cánh sen thì hướng xung nhưng đó là cu kin có v xut hin t ý nghĩa tôn giáo nhưng không chuyên bit ch có chùa mi dùng mà rt nhiu công trình dng khác cũng dùng và nó thích ng theo cu to tđỉnh đến chân đế ct ch không t ý nghĩa Tam Thi như trên.

1 cách biu hin v tam thi khác ca hoa sen đó là trng thái hoa như N r tương trưng cho quá kh, Hé n tượng trưng hin ti còn N là biu hin ca thì tương lai.

Ngoài thì gian thì hoa còn biu th c không gian Tam gii na

phn dưới bùn tượng trưng cho Dc gii

Ngó sen xuyên qua nước là biu trưng cho Sc gii

còn Hoa n r trên mt nước biu trưng Vô Sc gii.

Các loi hoa sen đời Lý Trn, Mc và c 1 sđời Lê được to rt chi tiết cu k như thđược nm ngc ngà châu báu đó là biu th ca 1 đóa sen Tht bo trân quý tượng trưng cho các loi Công Đức.

Ch yếu xut hin trên các vt liđá, g nên hoa sen điêu khc cơ bn là màu đỏ và vàng, ít ai nghĩđến màu sc các đóa sen trên đá nhưng màu ca các loi hoa sen cũng biu th ý nghĩa vô cùng to ln như :

Sen Trng biu th khc tr Si

Sen Xanh Lam biu th khc tr Sân 

Sen Vàng biu th khc tr Mn

Sen Đỏ biu th khc tr Tham 

Sen Xanh Lc biu th khc tr Nghi

T vic tiêu tr 5 loi này đểđược 5 Trí là Pháp gii th tính trí, Đại Viên Cnh Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diu Quan Sát Trí, Thành S Tác Trí.

Hoa sen xanh lam cũng biu hin ca Trí Tu nên còn có tên riêng là hoa Ưu Bát La.

Hoa sen cũng tượng trưng cho trí tu Tánh Không, 2 v b tát th gi bên Đức A Di Đà là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đôi khi còn được gi theo tên 2 pháp khí trên tay nên có tên Liên Hoa Th và Kim Cương Th, khi đó hoa sen và chày Kim cương là bđôi nêu biu Không - Sc, các đóa hoa dng cm tay thường là 8 hoc 16 cánh.

Các tượng  Vn hin nay đa s tòa sen tiết din là dng thuôn đều theo dáng ngi khoanh chân nhưng hiu thì vn phi coi tòa sen là các hình tròn như các đóa hoa t nhiên.

Trên cánh là đài s tc như 1 tràng ht chy xung quanh biu th nhy hoa... trên đó là 1 đĩa g sau đó mđặt tượng thì đĩa tròn đó tượng trưng Nht Luân, Nguyt Luân. 

nói tđây tôi li nh bài k trong Kinh 

Như Hoa sen không thm nước

Như Nht Nguyt không tr hư không

Biến khp mười phương các cnh gii

Đon tr các kh ca ác đạo...

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

lịch sử

,

văn hóa