Kinh tế đại cương?

  1. Giáo dục

Thị trường nước ngọt cho bởi các đường cầu và đường cung lần lượt như sau:

QD = -2P + 80

QS = 3P – 10 (trong đó P: nghìn đồng/chai, Q: nghìn chai)

a.So sánh trạng thái của thị trường nước ngọt khi chính phủ đặt mức giá trần P=16 nghìn đồng/chai và khi chính phủ đặt mức giá sàn P=22 nghìn đồng/chai.

b.So sánh mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường nước ngọt trước và sau khi đánh thuế 20% giá bán/chai vào nhà sản xuất.

Từ khóa: 

giáo dục

a. 

  • Nếu P=16 thì QD= 48, QS= 38, QS<QD => gây ra trạng thái thiếu hụt hàng hóa trên thị trường
  • Nếu P=22 thì QD= 36, QS= 56, QS>QD => gây ra trạng thái dư thừa hàng hóa trên thị trường

b. 

Xét thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Hàm số cầu và hàm số cung như sau: 

QD=QS => -2P + 80 = 3P – 10 => P = 18, Q=44 (1)
Khi đánh thuế 20% giá bán/chai vào nhà sản xuất
  • Khi chưa có thuế: QS = 3P – 10
  • Sau khi có thuế: QS(t) = 20%*3P – 10= 2/5P - 10

Trạng thái cân bằng mới thị trường tại P' = 34,5 (làm trònn), Q' = 10,7 (2)

Từ (1) và (2) => Giá sau thuế cao hơn, sản lượng sau thuế thấp hơn 

Hi lâu lâu ko động vào nhớ mang máng nên ý b ko chắc cho lắm 

Trả lời

a. 

  • Nếu P=16 thì QD= 48, QS= 38, QS<QD => gây ra trạng thái thiếu hụt hàng hóa trên thị trường
  • Nếu P=22 thì QD= 36, QS= 56, QS>QD => gây ra trạng thái dư thừa hàng hóa trên thị trường

b. 

Xét thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Hàm số cầu và hàm số cung như sau: 

QD=QS => -2P + 80 = 3P – 10 => P = 18, Q=44 (1)
Khi đánh thuế 20% giá bán/chai vào nhà sản xuất
  • Khi chưa có thuế: QS = 3P – 10
  • Sau khi có thuế: QS(t) = 20%*3P – 10= 2/5P - 10

Trạng thái cân bằng mới thị trường tại P' = 34,5 (làm trònn), Q' = 10,7 (2)

Từ (1) và (2) => Giá sau thuế cao hơn, sản lượng sau thuế thấp hơn 

Hi lâu lâu ko động vào nhớ mang máng nên ý b ko chắc cho lắm