1. Công nghệ thông tin

Làm sao để xây dựng smartcontract có nhiều chủ sở hữu.?

Mình muốn sử dụng nền tả ETH để xây dựng smart contract cho nhiều chủ sở hữu.

Ví dụ có 3 người A, B, C. Cùng sở hữu tài sản T. Để có thể chuyển tài sản T cho ông D thì ít nhất 2 trong số 3 người A, B, C ký xác thực.

Từ khóa: block, công nghệ blockchain, công nghệ thông tin

Đây là kiến thức IT ngoài sự hiểu biết của mình về công nghệ nên bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé:

Trả lời

Đây là kiến thức IT ngoài sự hiểu biết của mình về công nghệ nên bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé: