Liệu bên cạnh việc chữa lành tâm linh - tôn giáo có ảnh hưởng xấu với chúng ta hay không?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

  3. Văn hóa

Bên cạnh những thông tin chữa lành ấy, thi cũng không ít những bài báo, hoàn cảnh nói về những người theo đạo sai trái, đạo phản gây náo loạn trong gia đình và cả đất nước, thậm chí còn có những trường hợp không thờ cúng tổ tiên nhà mình, đập bát hương nữa. Bạn nghĩ thế nào về việc này?

Từ khóa: 

tâm linh

,

tôn giáo

,

ảnh hưởng

,

tâm linh

,

tôn giáo

,

văn hóa

Liên nghĩ tôn giáo cần đi kèm với sự hiểu biết. Vậy nên khoa học và tôn giáo cần song hành với nhau là vì vậy. Nếu theo các tri thức cổ xưa thì khoa học là hiện thân của sáng suốt còn tôn giáo là hiện thân của đức tin. Phải dung hòa cả hai thì mới thấy được tác dụng tích cực. Liên rất thương cảm những người bị lợi dụng, bị đánh mất bản thân vì tôn giáo do bị tham, sân, si câu thúc.

Trả lời

Liên nghĩ tôn giáo cần đi kèm với sự hiểu biết. Vậy nên khoa học và tôn giáo cần song hành với nhau là vì vậy. Nếu theo các tri thức cổ xưa thì khoa học là hiện thân của sáng suốt còn tôn giáo là hiện thân của đức tin. Phải dung hòa cả hai thì mới thấy được tác dụng tích cực. Liên rất thương cảm những người bị lợi dụng, bị đánh mất bản thân vì tôn giáo do bị tham, sân, si câu thúc.