Mỗi sinh viên bắt buộc phải học hết bao nhiêu tín chỉ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mỗi sinh viên phải học ít nhất 136 tín chỉ
Trả lời
Mỗi sinh viên phải học ít nhất 136 tín chỉ