Năng lượng của cơ thể người từ đâu mà có?

Từ khóa: Khoa học
Chuỗi thức ăn

Trả lời

Chuỗi thức ăn