Nếu tái tạo một cánh rừng bằng hàng nghìn các loài cây chưa từng cùng tồn tại với nhau trong một không gian thì rừng đó sẽ thế nào?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp