Ngành nào có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất?

Từ khóa: thất nghiệp, tỉ lệ cao, ngành học, Hướng nghiệp