Kỹ năng mềm có phải học không hay chỉ cần đi làm, trải nghiệm là tự có kỹ năng mềm?

Từ khóa: kỹ năng mềm, Kỹ năng mềm

Việc bạn đi làm, trải nghiệm xã hội thì vẫn là học mà, chả qua là tự học chứ không được đào tạo qua trường lớp.

Trả lời

Việc bạn đi làm, trải nghiệm xã hội thì vẫn là học mà, chả qua là tự học chứ không được đào tạo qua trường lớp.