Nhóm đá vụn cơ học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhóm đá trầm tích vụn cơ học bao gồm các trầm tích bở rời trong Đệ Tứ và các đá gắn kết có tuổi trước Đệ Tứ. Đá vụn cơ học rất phổ biến trong vỏ Trái Đất, chứa trên 50% khối lượng các đá trầm tích.
Trả lời
Nhóm đá trầm tích vụn cơ học bao gồm các trầm tích bở rời trong Đệ Tứ và các đá gắn kết có tuổi trước Đệ Tứ. Đá vụn cơ học rất phổ biến trong vỏ Trái Đất, chứa trên 50% khối lượng các đá trầm tích.