Những thành tựu của văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1954 ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn học ca ngợi Tổ Quốc và quần chúng nhân dân, gắn bó sâu sắc với cuộc kháng chiến của dân tộc. Truyện ngắn và kí mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống thực dân Pháp ( Đôi mắt – Nam Cao, Làng – Kim Lân).... Từ 1950, truyện và kí xuất hiện khá nhiều với những tác phẩm đạt giải thưởng như: “ Vùng Mỏ - Võ Huy Tâm, Truyện Tây Bắc – Tô Hoài ”. Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc với những tác giả như: Hồ Chí Minh, Quang Dũng, Tố Hữu. Các thể loại kịch, lí luận phê bình văn học phản ánh hiện thực cách mạng và kháng chiến. Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học chưa phát triển nhưng cũng để lại dấu ấn.
Trả lời
Văn học ca ngợi Tổ Quốc và quần chúng nhân dân, gắn bó sâu sắc với cuộc kháng chiến của dân tộc. Truyện ngắn và kí mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống thực dân Pháp ( Đôi mắt – Nam Cao, Làng – Kim Lân).... Từ 1950, truyện và kí xuất hiện khá nhiều với những tác phẩm đạt giải thưởng như: “ Vùng Mỏ - Võ Huy Tâm, Truyện Tây Bắc – Tô Hoài ”. Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc với những tác giả như: Hồ Chí Minh, Quang Dũng, Tố Hữu. Các thể loại kịch, lí luận phê bình văn học phản ánh hiện thực cách mạng và kháng chiến. Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học chưa phát triển nhưng cũng để lại dấu ấn.