Phân tích quan điểm của Karl Marx về tha hoá

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tha hóa trước hết là một quá trình xã hội, trong đó hoạt động của con người và những sản phẩm của nó biến thành lực lượng đối lập, thù địch và chống lại con người.
Trả lời
Tha hóa trước hết là một quá trình xã hội, trong đó hoạt động của con người và những sản phẩm của nó biến thành lực lượng đối lập, thù địch và chống lại con người.