Quyền lực thứ 5 là gì?

  1. Tin Tức

sau hành pháp, lập pháp, tư pháp, báo chí được coi là quyền lực thứ 4. Vậy theo bạn, quyền lực thứ 5 là gì? Tại sao?

Từ khóa: 

tin tức

quyền lực thứ 5 là mạng xã hội tại tôi tra ggl thấy bảo thế:)))

Trả lời

quyền lực thứ 5 là mạng xã hội tại tôi tra ggl thấy bảo thế:)))