Sự khác nhau giữa "incline to" và "tend to"?

Cả 2 mình điều hiểu là có khuynh hướng, chiều hướng làm một việc gì đó, vậy 2 cấu trúc này có gì khác nhau không?

Từ khóa: english, tendency, Ngoại ngữ