Sự khác nhau giữa “yet again” và “one again” là gì? có thể sử dụng hoán đổi được không?

Từ khóa: yet again, one again, english, Ngoại ngữ

1.

"Yet again" thường được sử dụng khi cảm thấy bị làm phiền hoặc đang tức giận.

"Once again" được dùng trong với sắc thái bình thường hoặc vui vẻ. 


2. Again hoặc Once again = lần thứ 2

Yet again = lần thứ 3,4,5.. trở đi

“We have opened our new showroom.”

“We are opening another showroom again.”

“We are happy to announce the opening of yet another showroom.” 


Nguồn: 

Trả lời

1.

"Yet again" thường được sử dụng khi cảm thấy bị làm phiền hoặc đang tức giận.

"Once again" được dùng trong với sắc thái bình thường hoặc vui vẻ. 


2. Again hoặc Once again = lần thứ 2

Yet again = lần thứ 3,4,5.. trở đi

“We have opened our new showroom.”

“We are opening another showroom again.”

“We are happy to announce the opening of yet another showroom.” 


Nguồn: