Tác phẩm văn học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tác phẩm văn học: - Là một thực thể văn học - Là một công trình được sáng tạo bằng nghệ thuật ngôn từ - Do cá nhân, tập thể sáng tạo - Được truyền miệng hoặc ghi lại bằng văn tự - Có thể là văn vần, văn xuôi - Vừa phán ánh cuộc sống khách quan, vừa biểu hiện tâm hồn chủ quan - Được sáng tạo theo quy luật thẩm mĩ, nghệ thuật - Ít nhiều có ý nghĩa xã hội nhất định.
Trả lời
Tác phẩm văn học: - Là một thực thể văn học - Là một công trình được sáng tạo bằng nghệ thuật ngôn từ - Do cá nhân, tập thể sáng tạo - Được truyền miệng hoặc ghi lại bằng văn tự - Có thể là văn vần, văn xuôi - Vừa phán ánh cuộc sống khách quan, vừa biểu hiện tâm hồn chủ quan - Được sáng tạo theo quy luật thẩm mĩ, nghệ thuật - Ít nhiều có ý nghĩa xã hội nhất định.