Tại sao có 18 vua Hùng mà chỉ được nghỉ một ngày ?

  1. Kiến thức chung

Tại sao có 18 vua Hùng mà chỉ được nghỉ một ngày ?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì họ lấy chung cho 1 ngày

Trả lời

Vì họ lấy chung cho 1 ngày