Tại sao đất nước thống nhất gần 50 năm rồi mà vẫn còn nhiều định kiến kỳ thị vùng miền Nam Bắc vây?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

  3. Xã hội

Nhiều người kỳ thị vùng miền đến mức cực đoan luôn.

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

,

xã hội

Nếu bạn là người thông minh thì những điều sau đây có thể giải thích cho lý do của bạn:

Bảng 1. Tỷ lệ người theo đạo ở Việt Nam từ năm 1999 - 2019.
Nguồn: Wikipeidia

"Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 ở Việt Nam đạt 97,85%, trong đó nhóm tuổi 15-35 đạt 99,3%, tính đến năm 2020.

Đó là kết quả được Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ báo cáo tại Hội nghị Tổng kết thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, sáng 18/6."

Nguồn: Thanh Hằng (2021). Hơn 97% người Việt biết chữ. Được lấy từ:

Nguyên lý cơ bản:
"Vật chất quyết định ý thức và ý thức tác động lại vật chất".
"Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và kiến trúc thượng tầng tác động lại cơ sở hạ tầng".
Và từ đó bạn sẽ có hai câu hỏi:
Tại sao sau 20 năm phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục mà người theo đạo vẫn còn ? (Gợi ý: Có giảm xuống).
Tại sao sau hàng chục năm giáo dục mà Việt Nam vẫn chưa đạt tỉ lệ biết chữ là 100% ?
--> Nếu bạn giải thích được điều này thì câu hỏi của bạn sẽ hiểu đc câu hỏi của bạn.
Trả lời

Nếu bạn là người thông minh thì những điều sau đây có thể giải thích cho lý do của bạn:

Bảng 1. Tỷ lệ người theo đạo ở Việt Nam từ năm 1999 - 2019.
Nguồn: Wikipeidia

"Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 ở Việt Nam đạt 97,85%, trong đó nhóm tuổi 15-35 đạt 99,3%, tính đến năm 2020.

Đó là kết quả được Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ báo cáo tại Hội nghị Tổng kết thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, sáng 18/6."

Nguồn: Thanh Hằng (2021). Hơn 97% người Việt biết chữ. Được lấy từ:

Nguyên lý cơ bản:
"Vật chất quyết định ý thức và ý thức tác động lại vật chất".
"Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và kiến trúc thượng tầng tác động lại cơ sở hạ tầng".
Và từ đó bạn sẽ có hai câu hỏi:
Tại sao sau 20 năm phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục mà người theo đạo vẫn còn ? (Gợi ý: Có giảm xuống).
Tại sao sau hàng chục năm giáo dục mà Việt Nam vẫn chưa đạt tỉ lệ biết chữ là 100% ?
--> Nếu bạn giải thích được điều này thì câu hỏi của bạn sẽ hiểu đc câu hỏi của bạn.