Tại sao nhà Nguyễn lại sử dụng nhiều Dã tượng (voi) trong tạc tượng và lễ đến thế?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

dã tượng vốn không chỉ xuất hiện nhiều trong văn hóa triều Nguyễn mà còn xuất hiện rất nhiều từ thời Lý Trần Lê sơ và cả Lê trung hưng nữa, nhưng gì quá trình chiến tranh loạn lạc, đất nước thay chủ nhiều lần nên những công trình văn hóa ấy mất dần, nhà Nguyễn mới thành lập đây nên bạn thấy nhiều thôi chứ ví dụ hình ảnh voi chín ngà trong truyền thuyết, hình ảnh voi trong nền văn hóa Đông Sơn xa xưa, voi xuất hiện rất nhiều trong đồ gốm thời Lý Trần, tượng voi trong lăng vua Lê, tượng binh của hai bà Trưng, voi trắng một ngà của bà Triệu, hay những chiến binh voi cừ khôi đã giúp vua Quang Trung đánh chúa Trịnh, dẹp chúa Nguyễn, ngăn nạn ngoại xâm,...

=> Tóm lại hình ảnh dã tượng hay voi xuất hiện rất nhiều trong văn hóa người Việt, là biểu tượng của người Việt nói chung chứ không hề xuât hiện riêng ở triều Nguyễn, Triều Nguyễn chỉ kế thừa mà thôi.

Trả lời

dã tượng vốn không chỉ xuất hiện nhiều trong văn hóa triều Nguyễn mà còn xuất hiện rất nhiều từ thời Lý Trần Lê sơ và cả Lê trung hưng nữa, nhưng gì quá trình chiến tranh loạn lạc, đất nước thay chủ nhiều lần nên những công trình văn hóa ấy mất dần, nhà Nguyễn mới thành lập đây nên bạn thấy nhiều thôi chứ ví dụ hình ảnh voi chín ngà trong truyền thuyết, hình ảnh voi trong nền văn hóa Đông Sơn xa xưa, voi xuất hiện rất nhiều trong đồ gốm thời Lý Trần, tượng voi trong lăng vua Lê, tượng binh của hai bà Trưng, voi trắng một ngà của bà Triệu, hay những chiến binh voi cừ khôi đã giúp vua Quang Trung đánh chúa Trịnh, dẹp chúa Nguyễn, ngăn nạn ngoại xâm,...

=> Tóm lại hình ảnh dã tượng hay voi xuất hiện rất nhiều trong văn hóa người Việt, là biểu tượng của người Việt nói chung chứ không hề xuât hiện riêng ở triều Nguyễn, Triều Nguyễn chỉ kế thừa mà thôi.