1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tại sao số chân của các chai nước thường là số lẻ ?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay