Tarot qua Cái Nhìn của Thiên Chúa

  1. Văn hóa

  2. Tâm linh

  3. Chiêm tinh

  4. Tôn giáo

Tarot qua Cái Nhìn của Thiên Chúa

(Nhân có nhiều bạn thắc mắc về vấn đề này, tôi đăng lại một bài viết đầy đủ trong cuốn Quỷ Học trong Tarot của anh bạn tôi, để mọi người tham khảo)

https://cdn.noron.vn/2022/02/14/1955187948199890-1644826198.jpg

1. Giới Thiệu

Tuần trước tôi đã có buổi tranh luận khá thú vị với nhà truyền giáo Alexandre Maujard xoay quanh vấn đề về quan niệm và cái nhìn của Giáo Hội nói riêng và Thế Giới Thiên Chúa nói chung đối với Tarot. Ông là một trong số ít thành viên thiên chúa giáo cởi mở khi thảo luận về bói toán, một hình thức bị cấm ở thế giới của Chúa. Qua buổi nói chuyện này, tôi cố gắng tổng kết lại những quan điểm chính, không bình luận và nhận xét, để đảm bảo tính khách quan nhất có thể cho đọc giả. Câu trả lời trong bài này có thể không phải hoàn toàn mang quan điểm của giáo hội, nhưng nó thể hiện phần nào ý kiến của giáo hội trong vấn đề này. 

Đôi khi ở Việt Nam, việc các thành viên tarot đề cập đến vấn đề này ở các nhà thờ gần như là không thể, vì việc giải thích rõ ràng đối với vấn đề này quả thật gây khúc mắc khá nhiều. Tôi nghĩ rằng những chủ đề như thế này rất có ích cho các thành viên của Tarot có mang đạo Tin Lành hay Cơ Đốc. Hi vọng bài này có thể giải đáp hầu hết các thắc mắc của các bạn.Vì bài này có thể xem là lời rao giảng, nên trích khá nhiều từ Kinh Thánh. Mình trích cả phần tiếng Anh lẫn tiếng Việt nên nhìn chung bài khá là rườm rà, nhưng mình vẫn phải trích ra để đảm bảo tính đầy đủ của bài viết. Vì vậy, mình đã tô nhạt các phần trích tiếng Anh, các bạn có thể bỏ qua các phần trích này nếu cảm thấy không cần thiết.

Bài này gần như bài phỏng vấn gồm 4 câu hỏi: 

- Thiên sứ có giúp ta tiên tri hay không?

- Quỷ có giúp ta tiên tri hay không ?

- Linh hồn có giúp ta tiên tri hay không?

- Ta phải làm gì thế nào đối với bói toán ?

Ghi chú dành cho các bạn không rành về kinh thánh: Kinh thánh khi trích dẫn thường có cấu trúc x*x yy:zz tức là sách x*x chương yy và đoạn (dòng) zz, hoặc x*x yy:zz-rr tức là sách x*x chương yy và đoạn (dòng) zz đến đoạn (dòng) rr. Bản Kinh Thánh tiếng Anh mà tôi dùng ở đây là bản English Standard Version Bible, các bản dịch khác có thể khác so với bản này.

2. Thiên Sứ có giúp ta tiên tri hay không ?

Câu trả lời: Ông trả lời qua 2 nhận định, Thiên sứ là ai và Thiên sứ trợ giúp con người như thế nào để trả lời câu hỏi này.

Thiên Sứ Là Ai ? 

Thiên sứ là đại diện của Thiên Chúa: Ông trích dẫn Job 38:7 "when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy?", dịch "... Trong khi ấy các sao mai..., Và các con trai Đức Chúa Trời...". Đây là cách gọi của Kinh thánh đối với thiên sứ. Ông trích dẫn Hebrews 1:14 "Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation?", tạm dịch "Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?". Điều đó có nghĩa là Thiên sứ là đại diện của chúa và phụng sự chúa trời.

Thiên sứ do Thiên Chúa tạo ra: Ông trích dẫn Colossians 1:16-17 "For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. ", tạm dịch"... Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài." Vì vậy, các thiên thần không sinh ra cùng thiên chúa mà sinh ra do thiên chúa, và cũng giống như con người. 

Thiên sứ có cảm xúc: Ông dùng lại trích dẫn Job 38:7 "when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy?", tạm dịch "..., Và các con trai Đức Chúa Trời reo mừng...". Vì có thể reo mừng nên có cảm xúc, có cảm xúc nên có thể bị tha hóa, và thay đổi. Đây là lý do vì sao có các thiên thần sa ngã. Phần này ông giảng nhiều về Satan và sự sa ngã, nhưng không liên quan phần này, nên tôi cũng không trích ra.

Thiên Sứ trợ giúp và che chở con người như thế nào ?

Thiên Sứ rất quan tâm đến con người: Ông trích dẫn Proverbs 8:30-36 "then I was beside him, like a master workman, and I was daily hise delight, rejoicing before him always, rejoicing in his inhabited world and delighting in the children of man. “And now, O sons, listen to me: blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise, and do not neglect it. Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord, but he who fails to find me injures himself; all who hate me love death.”", tạm dịch "Ta đã ở bên cạnh Ngài như một người thợ chính; Ta là niềm vui của Ngài hằng ngày; Ta luôn luôn vui vẻ trước mặt Ngài. Ta vui về địa cầu có người sinh sống của Ngài; Ta lấy làm vui thích nơi thế giới loài người. Vậy các con ơi, bây giờ hãy lắng nghe ta khuyên bảo; Ai giữ các đường lối ta có phước thay. Hãy nghe lời răn dạy của ta và trở nên khôn ngoan, Các con đừng bao giờ lơ là đối với lời giáo huấn ấy. Phước thay cho người nghe lời ta dạy bảo, Hằng ngày trông ngóng nơi cổng ta và chờ đợi nơi cửa ta. Vì ai tìm được ta là tìm được sự sống, Và tìm được ân huệ từ CHÚA ban cho; Nhưng ai không tìm kiếm ta là đã gây thiệt hại cho mình; Còn ai ghét ta quả là kẻ mến yêu sự chết.". Vì vậy, thiên chúa rất quan tâm đến con người, quan tâm đến tâm hồn con người, đến niềm tin của con người.

Thiên Sứ trợ giúp và che chở cho người hiền (người công chính, như một số bản dịch tiếng việt): Ông trích dẫn Luca 15:10 "In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents.", tạm dịch "Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn."; Ông trích dẫn Genesis 19:15-16 "As morning dawned, the angels urged Lot, saying, “Up! Take your wife and your two daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city.”", tạm dịch "Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng.", trong đó các thiên thần đã giúp cho Lot thoát khỏi nguy hiểm; ông trích Daniel 6:22 "My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight.", tạm dịch "Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài". Ông còn trích vài chỗ nữa mà tôi ghi nhớ không hết.Ông chứng minh rằng thiên thần lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ người công chính.

Thiên Sứ báo trước cho các hiền giả vì chính lòng thành kính của hiền giả trước Đức Chúa Trời: Ông trích lại các sự kiện của các tiên tri, và cách mà các tiên tri này được sự thông thái. Trong đó, ông chứng minh rằng các tiên tri này có được sự thông thái (biết trước) là vì chính lòng thành kính trước Chúa Trời, chứ không phải do cầu ước. Ông trích gồm các trích dẫn về nhà tiên tri Isaiah trong Isaiah 6:8-10; nhà tiên tri Jeremiah trong Jeremiah 1:4-6; nhà tiên tri Ezekie trong Ezekie 1:28 và Ezekie 2:1-16... Những đoạn này khá dài, nên tôi không tiện trích ra, các bạn có thể tự tham khảo lấy.

Thiên Sứ không báo trước cho bất kỳ ai, và vì bất kỳ lý do gì, trừ khi được Thiên Chúa yêu cầu: Ông dẫn chứng từ các sách thuộc nhóm sách các tiên tri, tất cả những lời tiên tri đều bắt đầu bằng từ "This is what the LORD says:" (Đây là điều Chúa nói:) như sách Amos, hoặc "declares the Lord" (Chúa phán rằng); điều đó chứng tỏ rằng, những lời tiên tri này đều do Chúa gửi đến, chứ không thông qua bất kỳ ai kể cả thiên thần. Ông cũng dẫn chứng từ các lần thiên thần đến trần gian giúp đỡ đều do Thiên Chúa yêu cầu, như Daniel 6:22 "My God sent his angel" ("Chúa gửi thiên sứ đến"); như Chronicles 32:21 "And the LORD sent an angel" ("và chúa đưa đến một thiên thần"); "And God sent an angel to" ("Và chúa gửi một thiên thần")... Những lời tiên tri này đều không cần thông qua dụng cụ hay thần chú.https://cdn.noron.vn/2022/02/14/716980947671848-1644826212.jpg

3. Quỷ có giúp người ta tiên tri được không ?

Câu trả lời: Ông trả lời qua 2 nhận định sau: quỷ là ai mà có thể cho người ta quyền lực và vinh hiển và quỷ lầm lạc con người bằng cách nào.

Quỷ là ai mà có thể cho người ta quyền lực và vinh hiển (sức mạnh siêu phàm, phép thuật, quyền tiên tri, phép gọi hồn...)?

Quỷ là các thiên thần tội lỗi và lầm lạc: Quỷ xuất hiện lần đầu với hình ảnh con rắn, kẻ đã xúi giục eva trong Genesis 3:1 "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the LORD God had made", dịch "Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết". Con rắn đó cũng là Satan vì trong sách Khải Huyền, Satan được gọi là "con rắn xưa"; Revelation 12:9 "The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him", dịch "Con rồng khổng lồ bị ném ra khỏi thiên đàng. Nó là con rắn đời xưa, tức ma quỉ hay Sa-tăng, chuyên đi lường gạt thế gian. Con rồng cùng các thiên sứ nó bị ném xuống đất". Ngoài ra còn có các thiên thần sa ngã. Các thiên thần này xuống trái đất để đội lốt người và lấy các con gái loài người, trích từ Genesis 6:2 "the sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose", dịch "các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ". Đức chúa không cho phép điều đó, nên những thiên sứ này phản nghịch và trở thành Quỷ như Peter 2:4 đã trích "For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment", dịch "Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét". 

Quỷ là kẻ cai trị hiện tạivì vậy Quỷ giúp các người tôn thờ nó những sự hiển vinh giả tạonhư việc tiên tri : Quỷ luôn cố gắng dụ dỗ mọi người chống lại chúa, như sách Khải Huyền đã nói Revelation 12:9 "that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray", dịch "Nó là con rắn đời xưa, tức ma quỉ hay Sa-tăng, chuyên đi lường gạt thế gian". Quỷ là kẻ cai trị trần gian này hiện tại. Như từ Matthew 4:8-9 "Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor, And he said to him, “All these I will give you, if you will fall down and worship me.”", dịch "Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy."; hoặc trích từ John 12:31 "...now the prince of this world... ", dịch "... chúa của trần gian..."; 14:30 "...for the prince of this world is coming...", dịch "... chúa trần gian này..."; hoặc 16:11 "...because the prince of this world now stands condemned...", dịch "... vì chúa của thế gian này..."; trong các văn bản này,thánh John đã gọi quỷ Satan là chúa của trần gian. John còn chỉ đích danh rằng "We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one.", dịch "Chúng ta biết mình thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ."; hoặc như 2 Corinthians 4:4 "in whom the god of this world hath blinded the minds of the unbelieving, that the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should not dawn upon them", dịch "cho những kẻ chẳng tin vì chúa đời nầy đã làm mù lòng họ". Chúa đời này chính là Satan, vì vậy, những lời cầu khấn với Satan sẽ được thực hiện và những người thờ phượng nó sẽ hiển vinh giả tạo.

Quỷ sẽ bị tiêu diệt ở ngày phán xétvà vinh hiển thực sự sẽ ngự trị: Quỷ sẽ không hiện hữu lâu dài, vì nay là những ngày sau rốt, trích từ Revelation 12:12 "But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short", dịch "Khốn nạn cho đất và biển! vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi."; ông cũng trích từ 2 Timothy 3:1-2 "But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy,", dịch "Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính,". Vì vậy, hãy vứt bỏ các phép thuật hay tà giáo mà trở lại với thiên chúa trước khi quá muộn.

Quỷ lầm lạc con người như thế nào ?

Qủy lầm lạc bằng hình ảnh các thiên thần và dụ dỗ sự thờ phụng: Ông dẫn từ 2 Corinthians 11:14 "And it is no wonder; for even Satan himself is able to take the form of an angel of light.", dịch "Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng". 

Ông lại trích một lần nữa từ 

Matthew 4:8-9 "Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor, And he said to him, “All these I will give you, if you will fall down and worship me.”", dịch "Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy"; 

Quỷ thường mạo danh thiên sứ để dụ dỗ con người, ban cho phép thuật, cho tiên tri, và cho các quyền lực tri thức. Quỷ lầm lạc con người bằng chính cách mà nó đã cố lầm lạc Jesus, nó ban cho sự vinh hiển và ma thuật.

- Quỷ lầm lạc bằng ma thuật:

Ông trích Deuteronomy 18:10-12

"Let there not be seen among you anyone who makes his son or his daughter go through the fire, or anyone using secret arts, or a maker of strange sounds, or a reader of signs, or any wonder-worker, Or anyone using secret force on people, or putting questions to a spirit, or having secret knowledge, or going to the dead for directions. For all who do such things are disgusting to the Lord; and because of these disgusting things the Lord your God is driving them out before you", dịch 

"Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu cong; vì Ðức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi"; hoặc trích từ 

Deuteronomy 13:13 

"and after they have been destroyed before you, be careful not to be ensnared by inquiring about their gods, saying, “How do these nations serve their gods? We will do the same.”", dịch 

"thì hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, mà hỏi rằng: Các dân tộc nầy phục sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo vậy nữa". Không có phép thuật nào ngoài đức tin mà chúa trời ban cho con người. Những phép thuật mà có được đều do quỷ ban phát. 

Quỷ lầm lạc bằng tiên tri: Quỷ biến con người thành tiên tri giả như dẫn từ Peter 2:1 "But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them—bringing swift destruction on themselves.", dịch "Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình."; hoặc như Deuteronomy 13:1-3 "If a prophet, or one who foretells by dreams, appears among you and announces to you a miraculous sign or wonder, and if the sign or wonder of which he has spoken takes place, and he says, “Let us follow other gods”, “and let us worship them,” you must not listen to the words of that prophet or dreamer. ", dịch "Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy". Ông còn trích "For these nations, whose land you are taking, give attention to readers of signs and to those using secret arts: but the Lord your God will not let you do so.", dịch "Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.". Tiên tri là một trong các lầm lạc của quỷ đối với người.

Quỷ lầm lạc bằng gọi hồn: Psalm 115:11 "The dead do not give praise to the Lord; or those who go down to the underworld", dịch "Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Ðức Giê-hô-va". Những người chết không còn có thể triệu gọi được nữa. Nhưng quỷ có thể giả giọng và hình của người chết để mê hoặc con người. Ông trích Isaiah 8:19 "And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits and unto the wizards, that chirp and that mutter: should not a people seek unto their God? on behalf of the living'should they seek unto the dead?", dịch "Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói rúi rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Ðức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?"; "If your very own brother, or your son or daughter, or the wife you love, or your closest friend secretly entices you, saying, “Let us go and worship other gods” (gods that neither you nor your fathers have known, gods of the peoples around you, whether near or far, from one end of the land to the other), do not yield to him or listen to him.""Khi anh em... hoặc bạn hữu thiết ngươi, giục ngươi cách mật nhiệm, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác... tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy của đất cho đến đầu kia, thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó". Vì vậy, chúa trời không cho phép con thiên chúa gọi hồn vì đó là thuật của quỷ.

4. Linh Hồn có giúp người ta tiên tri được không ?

Câu trả lời: Ông trả lời qua các nhận định về trạng thái của linh hồn, cái chết và những vấn đề đằng sau cái chết. 

Trạng thái của linh hồn?

Con người phải chếtCon người ban đầu được sống đời đời, nhưng vì Adam và Eva đã ăn trái cấm nên tấc cả chúng ta phải chết như trích từ Genesis 2:16-17 "And the Lord God gave the man orders, saying, You may freely take of the fruit of every tree of the garden: But of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil you may not take; for on the day when you take of it, death will certainly come to you", dịch "Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết". Con người phải chết vì tội tổ tông của Adam và Eva, trích từ Romans 5:12 "Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned", dịch "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. ". 

Người chết không có suy nghĩ và hoạt độngEcclesiastes 9:5-6 "The living are conscious that death will come to them, but the dead are not conscious of anything, and they no longer have a reward, because there is no memory of them. Their love and their hate and their envy are now ended; and they have no longer a part for ever in anything which is done under the sun.", dịch "Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời."; trích từ Psalm 146:4 "Man's breath goes out, he is turned back again to dust", dịch "Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình"; hoặc như Ecclesiastes 9:10 "Whatever comes to your hand to do with all your power, do it because there is no work, or thought, or knowledge, or wisdom in the place of the dead to which you are going.", dịch "Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan". Vì vậy, khi chết con người không còn hay biết gì nữa. Vì vậy cũng chẳng thể gọi vong được.

Đằng sau cái chết là gì ?

Quỷ lợi dụng cái chết: Ezekiel 18:4 "See, all souls are mine; as the soul of the father, so the soul of the son is mine", dịch "Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta". Vì lẽ đó, các linh hồn đều đến ở đức Chúa Trời, nên không thể nào triệu gọi được, và họ cũng không thể hồi sinh được (chỉ có thể qua ngày phán xét của chúa trời). Quỷ lợi dụng điều này để lầm lạc con người thông qua sự cầu hồn. Ông trích lại từ Isaiah 8:19 "And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits and unto the wizards, that chirp and that mutter: should not a people seek unto their God? on behalf of the living'should they seek unto the dead?", dịch "Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói rúi rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Ðức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?".

Con người sẽ sống lại sau này phán xét: Con người cần trông cậy sự sống đời đời của nước trời như Titus 1:2 "in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began", dịch "trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Ðức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước,"; hoặc trích từ John 5:28-29 "Do not be surprised at this: for the time is coming when his voice will come to all who are in the place of the dead, And they will come out; those who have done good, into the new life; and those who have done evil, to be judged", dịch "Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán"; hoặc dẫn từ Acts 24:15 "having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust.", dịch "và tôi có sự trông cậy nầy nơi Ðức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình". Vì vậy, đừng triệu gọi người chết, mà hãy sống vì thiên chúa và đợi đến ngày phán xét để có sự sống lại và sống đời đời.

5. Theo quan điểm của Thiên Chúa, ta nên thực hành bói toán hay không ? 

Câu trả lời: Ông trả lời qua các nhận định vì sao không nên tiên tri và ta cần phải làm gì đối với tiên tri.

Vì sao không nên thực hiện tiên tri?

Sự xúi giục của quỷ dữ, vinh hiển giả tạo: vì ngày cuối cùng đã gần đến, Satan và Quỷ biết là không còn nhiều thời gian nữa, Sách Khải Huyền. Ông chỉ rằng mọi tiên tri có được thông qua ma quỷ đều là vinh hiển ảo, như trích Matthew 6:13 "Bring us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the Kingdom, the power, and the glory forever. Amen.", dịch "Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển (thực sự) đều thuộc về Cha đời đời. A-men.". Vì vậy, nếu người nào đó có được nhiều phép lạ thì đó chỉ là sự vinh hiển tạm bợ, chỉ có đức tin mới là vinh hiển đời đời, vì sẽ được lên nước trời của Chúa.

Kinh thánh là cuốn tiên tri duy nhất đúng: Ông dẫn ra 2 Timothy 3:16 "All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, 17so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work", dịch "Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình"; trích từ 1 Thessalonians "And we also thank God continually because, when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as it actually is, the word of God, which is at work in you who believe.", dịch "Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Ðức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Ðức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Ðức Chúa Trời, vì thật là lời Ðức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin". Vì vậy, không nên có lời tiên tri nào khác ngoài Kinh Thánh là thực đúng.

Ta phải làm gì đối với việc tiên tri ?

Trách xa, và tiêu hủy dụng cụ tiên tri: Ông dẫn ra Acts 19:19 "And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all", dịch "Có lắm người trước theo nghề phù phép, nay đem sách vỡ mình đốt trước mặt thiên hạ"; hoặc 1 Corinthians 10:21 "You can't both drink the cup of the Lord and the cup of demons. You can't both partake of the table of the Lord, and of the table of demons", dịch "Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ." Vì vậy, phải đốt bỏ, tránh xa các dụng cụ tiên tri.

Tiêu diệt kẻ tiên tri hay phù thủy: Ông dẫn Deuteronomy 13:5 "That prophet or dreamer must be put to death, because he preached rebellion against the Lord your God, who brought you out of Egypt and redeemed you from the land of slavery; he has tried to turn you from the way the Lord your God commanded you to follow. You must purge the evil from among you", dịch "Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy". Vì những kẻ tiên tri hay phù thủy là hung ác, xúi giục chống Chúa Trời nên cần tiêu diệt cả. 

Cầu cạnh đức Chúa Trời để được che chở: Ông trích dẫn Ephesians 6:18 "with all prayer and supplication praying at all seasons in the Spirit, and watching thereunto in all perseverance and supplication for all the saints", dịch "Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ". Làm theo như 1 Peter 5:6 "Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you,", dịch "Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Ðức Chúa Trời, hầu cho đến ký thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên;". Vì vậy cần phải đặt hết niềm tin vào đức chúa trời,và cầu nguyện.

6. Kết LuậnBài này thể hiện quan điểm của thiên chúa trong vấn đề bói toán nói chung, và tarot nói riêng. Nó cung cấp cho chúng ta ba câu trả lời thông thường nhất mà chúng ta hay thắc mắc: Thứ nhất, thiên sứ không giúp người ta tiên tri. Thứ hai, linh hồn không giúp người ta tiên tri. Thứ ba, chỉ có quỷ mới giúp người ta tiêntri. Và đó là cách quỷ làm lầm lạc con người. Thứ tư, cần phải tiêu điệt các dụng cụ hoặc con ngườithờ phượng quỷ. Hi vọng đây là một tư liệu có ích cho các bạn nghiên cứu tarot nói chung, và đặc biệt là các bạn có đạo Cơ Đốc hay Tin Lành

Từ khóa: 

chiêm tinh

,

ma quỷ

,

quỷ học

,

tarot

,

thiên chúa giáo

,

văn hóa

,

tâm linh

,

chiêm tinh

,

tôn giáo

Em vẫn còn giữ cuốn "Quỷ học trong Tarot", nay thấy bài anh đăng có động lực đọc lại quá anh ạ :)

Trả lời

Em vẫn còn giữ cuốn "Quỷ học trong Tarot", nay thấy bài anh đăng có động lực đọc lại quá anh ạ :)