Tên gọi Mù Cang Chải có nghĩa là gì?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Theo tiếng Mông, “Mù” là đọc trại của “mồ” nghĩa là “rừng gỗ”, “Cang” là đọc trại của “căng”nghĩa là “khô” và “Chải” là “đất”. Mù Cang Chải là “đất gỗ khô”.
https://cdn.noron.vn/2022/07/05/872249657734047-1657030774.jpg
Trả lời
Theo tiếng Mông, “Mù” là đọc trại của “mồ” nghĩa là “rừng gỗ”, “Cang” là đọc trại của “căng”nghĩa là “khô” và “Chải” là “đất”. Mù Cang Chải là “đất gỗ khô”.
https://cdn.noron.vn/2022/07/05/872249657734047-1657030774.jpg