Tim người có mấy ngăn?

Tim người có mấy ngăn:

A 1

B. 2

C. 3

D. 4

Từ khóa: tim, y học, Hỏi xoáy Đáp hay

Tất nhiên là 4 ngăn

Trả lời

Tất nhiên là 4 ngăn

4 ngăn

D. 4 ngăn

D 4 ngăn
d
D
D.4
4
D
D