Tổng quan về chatbot

  1. Trí tuệ nhân tạo

Một hệ thống chatbot về cơ bản gồm 4 thành phần chính:

Chat Client: Thường là các module được viết sẵn dưới dạng SDK để các ứng dụng, website của bên thứ 3 dễ dàng tích hợp vào được.

Chatbot Core: Thường là module chính, dùng để quản lý luồng hội thoại, quản lý user.

NLP Module: Dù ít hay nhiều thì một chatbot cũng sẽ có module xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Module này giúp trích xuất các ý định (intent) và các đối tượng (entity) mà người dùng muốn đề cập tới. NLP module có thể xây dựng bằng rule-based (regex), keyword-based, hoặc Machine-learning.

Data Service: Nơi chứa kiến thức hay dữ liệu để chatbot phản hồi.

CHATBOT FLOW

PHÂN LOẠI CHATBOT

Phân loại theo Backend:

  • Chatbot theo kịch bản
  • Chatbot sử dụng AI
  • Chatbot Hybrid (lai)

Phân loại theo chức năng

  • Chatbot nghiệp vụ (bot ngân hàng, bot ecommercial, bot custommer support)
  • Chatbot vui (dự báo thời tiết, bot tán gẫu)

Phân loại theo Audeince

  • Bot Specialist (closed domain bot): Bot dành cho một nhóm khách hàng với mục tiêu cụ thể.
  • Bot General (Open domain bot: dành cho đại chúng, nhiều nhóm khách hàng).


Từ khóa: 

chatbot

,

trí tuệ nhân tạo