1. Giới tính

Trả lời cho câu 2 người tự dưng gặp nhau?

Thực ra chúng ta gặp được nhau là do ý chí của chúng ta. Không có gì là tự dưng cả
Từ khóa: tâm lý, tình yêu, giới tính