1. Hướng nghiệp

Ngành y cần giỏi những môn nào?

Từ khóa: y học, ngành y, Hướng nghiệp
Giáo dục công dân 😊

Trả lời

Giáo dục công dân 😊
Toán hóa sinh
Khối B toán hóa sinh
Những môn nào liên quan tới nó í
toán hóa sinh.