Triều Nguyễn với vấn đề giáo dục

  1. Lịch sử

Ở thời Nguyễn, đã có sự phân biệt giữa học trò miền bắc và học trò miền nam làm cho nền giáo dục đa dạng về hình thức


Từ khóa: 

lịch sử