Xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện trong lần tung đầu và lần tung cuối là bao nhiêu?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tung 1 con xúc sắc 6 lần, tính xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện trong lần tung đầu tiên và lần tung cuối cùng.

Từ khóa: 

xác suất thống kê

,

hỏi xoáy đáp hay

1/6 * 1/6 = 1/36 bạn nhé.
Trả lời
1/6 * 1/6 = 1/36 bạn nhé.