2. Tolcott parsons (1902-1979)1 , nhà xã hội học người Mỹ có tham vọng lớn là xây dựng lý thuyết tổng quát, phổ quát (general theory) về hành động xã hội (social action)?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Chắc có thể đấy vì ông Talcott Parsons được nhiều người coi là nhà xã hội học người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Talcott đã đặt nền tảng cho cái đã trở thành quan điểm của chủ nghĩa chức năng hiện đại và phát triển một lý thuyết chung cho việc nghiên cứu xã hội gọi là lý thuyết hành động.

Trả lời

Chắc có thể đấy vì ông Talcott Parsons được nhiều người coi là nhà xã hội học người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Talcott đã đặt nền tảng cho cái đã trở thành quan điểm của chủ nghĩa chức năng hiện đại và phát triển một lý thuyết chung cho việc nghiên cứu xã hội gọi là lý thuyết hành động.