Các loại cấu tạo của đá magma?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cấu tạo đá magma là kiểu phối trí có thể nhìn ngay trên diểm lộ khối đá, đặc trưng bởi sự sắp xếp các khoáng vật đồng nhất hay không đồng nhất, bởi sự lấp đầy không gian hay còn rỗng, tính định hướng của khoáng vật, và các kiểu hình thái riêng biệt khác… Các loại cấu tạo của đá magma - Cấu tạo đồng nhất - Cấu tạo loang lổ - Cấu tạo cầu - Cấu tạo phân dải song song - Cấu tạo bọt và hạnh nhân - Cấu tạo gối - Cấu tạo song song.
Trả lời
Cấu tạo đá magma là kiểu phối trí có thể nhìn ngay trên diểm lộ khối đá, đặc trưng bởi sự sắp xếp các khoáng vật đồng nhất hay không đồng nhất, bởi sự lấp đầy không gian hay còn rỗng, tính định hướng của khoáng vật, và các kiểu hình thái riêng biệt khác… Các loại cấu tạo của đá magma - Cấu tạo đồng nhất - Cấu tạo loang lổ - Cấu tạo cầu - Cấu tạo phân dải song song - Cấu tạo bọt và hạnh nhân - Cấu tạo gối - Cấu tạo song song.