Cách học tập hiệu quả ở cấp đại học đối với khối chuyên ngành xã hội là gì?

  1. Kỹ năng mềm

Bạn hãy chia sẻ cách học tập hiệu quả nhất ở môi trường đại học trong các trường ĐH khối xã hội hiện tại?
Từ khóa: 

khối ngành xã hội

,

phương pháp học tập

,

môi trường làm việc

,

kỹ năng mềm

đi thực tế nhiều + làm thêm
Trả lời
đi thực tế nhiều + làm thêm