CHỜ MAI CẠN CHÉN LUÂN HỒI TA ĐI

Chờ mai, cạn chén luân hồi,

Ta đi hết thảy, đất bồi thương đau!


Ngàn ngày tính cuộc bể dâu,

Hóa ra mới biết, vàng thau mấy mùa!


Đóng cửa, chặn cơn gió lùa,

Thấy rằng, ta đã, mấy mùa năng tri? (*)


Kìa, chim hát tiếng thiên di,

Hay là, họa khúc tư nghì mai sau?

8adca926b794dc5e5c39b02a784cd413


Một ngày, lệ ứa xót đau,

Tư ân, ta cũng, âu sầu mùa trăng...

25/01/2019

Thơ: 

Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest

(*) tú tài bất xuất môn, năng tri thiên hạ: học trò không ra khỏi cửa, sao biết được chuyện trên đời.

(**) tư ân: ơn riêng

Từ khóa: Sáng tác