Đặc điểm của tác phẩm văn hóa?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Chào bạn, mình nghĩ tác phẩm văn hóa sẽ mang các đặc điểm của "tác phẩm" và "văn hóa". Nói một cách tổng quát, tác phẩm là sản phẩm trí tuệ do người viết tạo ra còn văn hóa là một khái niệm rộng (đặc điểm chung là sáng tạo của con người, mang tính nhân văn, nhân bản).

Nếu bạn nêu cụ thể một tác phẩm văn hóa thì mình nghĩ mọi người sẽ dễ chia sẻ ý kiến hơn.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ tác phẩm văn hóa sẽ mang các đặc điểm của "tác phẩm" và "văn hóa". Nói một cách tổng quát, tác phẩm là sản phẩm trí tuệ do người viết tạo ra còn văn hóa là một khái niệm rộng (đặc điểm chung là sáng tạo của con người, mang tính nhân văn, nhân bản).

Nếu bạn nêu cụ thể một tác phẩm văn hóa thì mình nghĩ mọi người sẽ dễ chia sẻ ý kiến hơn.