Dân số và dân cư khác nhau ở điểm nào.

  1. Xã hội

Dân số và dân cư, hai khái niệm tuy có vẻ là có cùng một nét nghĩa, đều chỉ người thuộc một địa phương nhưng chúng không có nghĩa hoàn toàn giống nhau.

Sự khác biệt của dân số và dân cư là dân số có nghĩa hẹp hơn dân cư.

Dân số là tập hợp những người trong một lãnh thổ hoặc một quốc gia. VD: dân số Việt Nam, dân số Hà Nội... Khái niệm dân số được nghiên cứu ở góc độ quy mô và cơ cấu (quy mô là khái niệm chỉ số người, còn cơ cấu gồm có cơ cấu độ tuổi và cơ cấu giới tính).

https://cdn.noron.vn/2019/01/05/2afed43abf2fb96d85f359cd7eab1444.jpg

Dân cư là tập hợp những con người cùng cư trú trên một lãnh thổ nhất định VD: dân cư miền núi, dân cư Hà Nội, dân cư Việt Nam... Như vậy nếu dân số là khái niệm chỉ lượng người tồn tại trên một lãnh thổ thì dân cư là khái niệm chỉ lượng người sinh sống trên lãnh thổ đó.

Khái niệm dân cư được nghiêm cứu ở góc độ quy mô, cơ cấu và chất lượng. Chất lượng dân cư bao gồm các vấn đề kinh tế, văn hóa, sức khỏe, ngôn ngữ... Vì bao gồm cả góc độ chất lượng nên dân cư là đối tượng nghiên cứu chung của nhiều môn khoa học như Y học, Kinh tế học, Ngôn ngữ học...

Nguồn ảnh

Tham khảo:

Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Tài liệu môn dân số học cơ bản. Xem tại đây

Từ khóa: 

dân số

,

dân cư

,

xã hội

Dân số và dân cư là 2 cái khác nhau.

Dân số mang tính định lượng. Bao nhiêu người năm nào. 1 con số cụ thể ở một thời điểm cụ thể.

Còn dân cư mang tính định tính. Người sống ở đây là ng gì, từ bao giờ, phát triển ra sao. Ko có con số cụ thể hoặc nếu có chỉ ước lượng, chỉ có loại ng và lịch sử sống tại đó.

Trả lời

Dân số và dân cư là 2 cái khác nhau.

Dân số mang tính định lượng. Bao nhiêu người năm nào. 1 con số cụ thể ở một thời điểm cụ thể.

Còn dân cư mang tính định tính. Người sống ở đây là ng gì, từ bao giờ, phát triển ra sao. Ko có con số cụ thể hoặc nếu có chỉ ước lượng, chỉ có loại ng và lịch sử sống tại đó.