Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài có tác dụng gì

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Theo mình nhớ khi học môn lịch sử thì đó là chuỗi ngày bác tìm đường cứu quốc. Là quãng thời gian để người tham gia các hoạt động của phong trào quốc tế vô sản. Từ đó, người tìm ra con đường cứu quốc là kết hợp phong trào quốc tế vô sản với phong trào giải phóng dân tộc. Gắn cách mạng của dân tộc với cách mạng của thời đại. Gắn việc đấu tranh của giai cấp công nhân, nông dân (là người Việt), với những ông chủ tư sản (là người Pháp) với cách mạng giải phóng dân tộc.

Rõ ràng hướng đi của người là rất khác với hướng đi của Hoàng Hoa Thám (khởi nghĩa của nông dân), hay Phan Bội Châu (mượn lực cường quốc Nhật, để phát động khởi nghĩa cứu quốc).

Trả lời

Theo mình nhớ khi học môn lịch sử thì đó là chuỗi ngày bác tìm đường cứu quốc. Là quãng thời gian để người tham gia các hoạt động của phong trào quốc tế vô sản. Từ đó, người tìm ra con đường cứu quốc là kết hợp phong trào quốc tế vô sản với phong trào giải phóng dân tộc. Gắn cách mạng của dân tộc với cách mạng của thời đại. Gắn việc đấu tranh của giai cấp công nhân, nông dân (là người Việt), với những ông chủ tư sản (là người Pháp) với cách mạng giải phóng dân tộc.

Rõ ràng hướng đi của người là rất khác với hướng đi của Hoàng Hoa Thám (khởi nghĩa của nông dân), hay Phan Bội Châu (mượn lực cường quốc Nhật, để phát động khởi nghĩa cứu quốc).