Là một sinh viên mới tốt nghiệp chưa có nguồn vốn nào, muốn khởi nghiệp thì phải làm thế nào ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Nếu là mình thì mình sẽ xin đi thực tập hoặc làm việc lấy kinh nghiệm ở những start-up, SME để hiểu được cách vận hành doanh nghiệp của họ. Sinh viên mới tốt nghiệp idea thì nhiều vô hạn nhưng lại thiếu vốn, kinh nghiệm và các mối quan hệ. Hãy đi làm một vài năm để "chín" hơn một chút, tích luỹ vốn dần và vững vàng hơn khi bước ra khởi nghiệp.

Trả lời

Nếu là mình thì mình sẽ xin đi thực tập hoặc làm việc lấy kinh nghiệm ở những start-up, SME để hiểu được cách vận hành doanh nghiệp của họ. Sinh viên mới tốt nghiệp idea thì nhiều vô hạn nhưng lại thiếu vốn, kinh nghiệm và các mối quan hệ. Hãy đi làm một vài năm để "chín" hơn một chút, tích luỹ vốn dần và vững vàng hơn khi bước ra khởi nghiệp.

đi gọi vốn

Kinh doanh online, khởi đầu bằng cộng tác viên. Nếu muốn thử sức thì mình sẽ hỗ trợ

làm mướn kiếm kinh nghiệm và chút vốn đã bạn