1. Marketing

Làm Marketing có cần biết nhiều về thuế, chi phí, lợi nhuận,...hay không?

Từ khóa: marketing
Khi lên ngân sách cho campaign về truyền thông cho sản phẩm mới, một Brand Manager thường tư duy như vậy: Nếu là campaign lớn thì nên ngân sách nên chiếm nhiều một chút, như là 30% hay 40% tổng doanh số, còn nếu campaign nhỏ thì nên ít hơn. Tư duy đó hoàn toàn logic.
Điều nguy hiểm hơn là nếu một người làm marketing mà chỉ biết phát triển sản phẩm mới & làm truyền thông mà không am tường về các chỉ số tài chính doanh nghiệp thì sẽ mất đi cảm nhận về business. Lúc đó, các hoạt động đề xuất thiên lệch hoàn toàn về tính phù hợp cho khách hàng mà thiếu chiều sâu về tài chính, ví dụ đề xuất event vài tỉ, làm TVC cả tỉ nhưng lại không nắm bản chất cốt lõi của các hoạt động đó nhằm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trả lời

Khi lên ngân sách cho campaign về truyền thông cho sản phẩm mới, một Brand Manager thường tư duy như vậy: Nếu là campaign lớn thì nên ngân sách nên chiếm nhiều một chút, như là 30% hay 40% tổng doanh số, còn nếu campaign nhỏ thì nên ít hơn. Tư duy đó hoàn toàn logic.
Điều nguy hiểm hơn là nếu một người làm marketing mà chỉ biết phát triển sản phẩm mới & làm truyền thông mà không am tường về các chỉ số tài chính doanh nghiệp thì sẽ mất đi cảm nhận về business. Lúc đó, các hoạt động đề xuất thiên lệch hoàn toàn về tính phù hợp cho khách hàng mà thiếu chiều sâu về tài chính, ví dụ đề xuất event vài tỉ, làm TVC cả tỉ nhưng lại không nắm bản chất cốt lõi của các hoạt động đó nhằm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.