Mốc nối giữa vật lý lượng tử, tâm linh, triết học, tôn giáo có phải đều liên quan đến con người?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

  3. Khoa học

Từ khóa: 

wysiati

,

tâm linh

,

tôn giáo

,

khoa học

Mọi thứ này đều do con người tìm ra, mọi thứ con người chứng minh đều xoay quanh con người và vì con người.

Trả lời

Mọi thứ này đều do con người tìm ra, mọi thứ con người chứng minh đều xoay quanh con người và vì con người.