Nguyên nhân nào dẫn đến sự chuyển biến của các hình thái kinh tế xã hội?

  1. Lịch sử

  2. Giáo dục

  3. Triết học

Theo chủ nghĩa Mác-Lenin, trong lịch sử loài người có 05 hình thái kinh tế xã hội đó là: Công xã nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa. Các hình thái kinh tế xã hội này đều vận động và chuyển biến theo chiều từ thấp đến cao. Câu hỏi đặt ra, những lý do gì dẫn đến sự chuyển biến này?

Từ khóa: 

hình thái kinh tế xã hội

,

lịch sử

,

giáo dục

,

triết học

Câu này để trả lời 1 cách đầy đủ và hoàn toàn thì nhường cho cậu bé triết hoc. Tôi tính lười nên chỉ đáp ngắn gọn là : 

  • Sự tích lũy về lượng dẫn đến biến đổi về chất
  • Những sự kiện đáng chú ý dẫn đến vấn đề trên 
Trả lời

Câu này để trả lời 1 cách đầy đủ và hoàn toàn thì nhường cho cậu bé triết hoc. Tôi tính lười nên chỉ đáp ngắn gọn là : 

  • Sự tích lũy về lượng dẫn đến biến đổi về chất
  • Những sự kiện đáng chú ý dẫn đến vấn đề trên