Ở xã hội chúng ta có 5 loại người Thứ 1 là tiểu nhân Thứ 2 ngụy quân tử Thứ 3 bình thường Thứ 5 quân tử Thứ 6 thánh nhân trong bạn có loại người nào?

Thứ 1 là tiểu nhân

Thứ 2 ngụy quân tử

Thứ 3 bình thường

Thứ 5 quân tử

Thứ 6 thánh nhân

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Tự thấy mình loại 1

Trả lời

Tự thấy mình loại 1

Tất cả. Trong từng trường hợp cụ thể, ở thời điểm quyết định bạn mới thực sự biết bạn là thể loại nào.

Tiểu nhân

Quang
Quanh tớ toàn thấy thánh nhậu nhiều hơn thánh nhân

Thứ 3 bình thường
Thứ 3 bình thường.
Bình thường

Thứ 3

Thứ 3
Thứ 5 quân tử