1. Tư duy

Phương pháp ra quyết định Bismarck là gì?

Từ khóa: ra_quyet_dinh, tư duy