Tại sao Viettel lại thành công ở các nước khác?

  1. Công nghệ thông tin

  2. An ninh mạng

  3. Kinh doanh

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

an ninh mạng

,

kinh doanh

Ở Việt Nam Viettel cũng thành công mà?

Trả lời

Ở Việt Nam Viettel cũng thành công mà?