1. Lịch sử

Thông tin tìm hiểu về nạn đói 1945?

Tìm hiểu về nạn đói 1945 😞
Từ khóa: nạn đói 1945, Lịch sử

Bạn có thể tìm trên google, rất nhiều mà. Ví dụ:

Có câu:

Dân ta phải biết sử ta

Cái gì không biết thì tra Google

Trả lời

Bạn có thể tìm trên google, rất nhiều mà. Ví dụ:

Có câu:

Dân ta phải biết sử ta

Cái gì không biết thì tra Google

Nạn đói xuất phát từ thực dân pháp áp đặt thuế lúa .phát xít Nhật ép buộc dân ta nhổ lúa trồng cây đay để dệt vãi cho nước ta năm 1945 xảy ra nạn đói người chết như ngã rạ
Do thực dân pháp đàn áp dân ta và bọ n phát xịt nhật ép bức